Write & Correct
Thai

ผมอยากมีหมา

ผมอยากมีหมา แต่เป็นไปไม่ได้เพราะผมไปเที่ยวปีละหกเดือน ฝากหมาที่บ้านไม่ได้เพราะไม่มีใครดูแล และฝากหมาที่หอพักหมามากกว่าหนึ่งอาทิตย์ไม่ดี ดังนั้นผมไม่สามารถมีหมา

Posted

Corrections

No Corrections why not add one ?

Feedback